Kisakeskus – monikulttuurisen liikunnan kehittäjä

img_0179

Kisakeskus on ollut uranuurtaja maahanmuuttajille suunnattujen liikunnan vertaisohjaajien kouluttamisessa 2010-luvun ajan. Toiminnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita aktivoitumaan ja aloittamaan liikunta- ja terveysryhmiä omassa elinpiirissään ja omissa yhteisöissään. Myös liikunnan ja luonnon yhteys tulee Kisakeskuksen maisemissa taatusti tutuiksi.

Kisakeskuksen opettaja Pauliina Lappalainen on ollut varsin monipuolisesti mukana maahanmuuttajille suunnattujen koulutusten suunnittelussa että ohjauksessa.

pauliina-2

Mitä erityispiirteitä täytyy ottaa huomioon erilaisista taustoista tulevien maahanmuuttajien koulutuksessa?

”Maahanmuuttajien keskuudessa aiheuttaa usein ihmetystä se, kuinka iso rooli liikunnalla on suomalaisessa kulttuurissa. Meillä se on lähes itsestäänselvyys ja liikunnan rooli yhtenä terveyden peruspilarina tunnetaan yhtä hyvin kuin ravinnon ja levonkin. Terveysliikunta on osa suomalaista individuaalista kulttuuria. Jokainen on tottunut löytämään omat kanavansa viettää vapaa-aikaansa. Monelle se kanava liittyy liikuntaan tai urheiluun.”

Mitkä ovat mielestäsi isoimmat kulttuurilliset erot, jotka olet huomannut?

”Monissa kulttuureissa arkielämä rakentuu valtaosin perheen, kodin ja työn ympärille. Niiden ulkopuolelta ei juurikaan löydy vapaata aikaa omaehtoisille harrastuksille. Suomessa asia on monessa suhteessa kehittynyt toiseen suuntaan – henkilökohtaiset vapaa-ajan aktiviteetit ovat yhä yksilöllisimpiä ja niihin käytetään paljon aikaa ja energiaa. Sosiaalinen media täyttyy jatkuvasti uusista ja mitä erikoisimmista aktiviteeteista – niiden julkinen esittely on myös monelle tapa korostaa omaa elämäntapaansa.”

17779773602_f36c0c0d7e_o

Miten suomalainen ajattelutapa liikunnasta on otettu vastaan koulutusten yhteydessä?

 ”Jo pelkät käsitteet, jotka koskevat terveys- ja kuntoliikuntaa saattavat olla monelle maahanmuuttajalle varsin vieraita. Monesta kielestä ei näille edes löydy sopivia vastineita – usein puhutaan vain urheilusta. Meidän suomelaistenkin on joskus vaikea määritellä termien liikunta ja urheilu raja-aitoja. Onko sauvakävely urheilua vai liikuntaa? Termillä ei oikeastaan ole edes väliä, jos ihminen kokee toiminnan itselleen merkitykselliseksi ja terveyttään edistäväksi aktiviteetiksi.

Miten näet vertaisohjaajien koulutuksen merkityksen maahanmuuttajien kotoutumisen näkökulmasta?

”Yksi koulutuksen tavoitteista on nostaa opiskelijoiden taitoja sekä itseluottamusta, joiden avulla voidaan olla itsenäisimpiä ja ottaa isompaa vastuuta sekä itsestä että omasta yhteisöstä. Liikuntaryhmien vetäminen vaatii myös kasvua ”esimiesrooliin” ja se on monelle kurssilaiselle iso askel henkilökohtaisen kehittymisen ja itseluottamuksen kasvun kannalta. Varsinkin naisten ja lasten saaminen mukaan liikuntaan on ensiarvoisen tärkeää ja se onnistuu parhaiten matalan kynnyksen toiminnan kautta. Omakielisen ohjaajan avustuksella myös täysin kielitaidottomilla on mahdollisuus päästä nopeammin mukaan. Myös suomen kielen oppiminen edistyy koulutuksen yhteydessä lähes automaattisesti. Sanavarasto karttuu sekä yleiskielen että lajisanaston kautta. Myös arkikielen sanat, kuten verkkarit ja lenkkarit tulevat taatusti tutuiksi opiskelijoillemme, vaikka vertaisohjaajakoulutukseen osallistuvat tulevat eri puolilta maailmaa ja eri kulttuuri- ja kielitaustoista. Liikuntakoulutuksemme koetaan usein varsin yhteiskulttuuriseksi toiminnaksi. Pelaamme silloin yhteisillä säännöillä ja samaan maaliin ja olemme yksi ja sama joukkue.”

Mitä me kaikki voisimme oppia yhteispelin parantamiseksi? 

”Tullaan vastaan puolin ja toisin. Ei pakoteta ketään hylkäämään omia arvojaan, vaan yritetään olla enemmänkin uteliaita ja kiinnostuneita toisten tavasta elää. Ihmisillä on erilaisia kulttuuritaustoja ja elämänarvoja – kenelläkään ne eivät voi olla ehdottoman oikeita tai vääriä – on vain erilaisia. Toisten asenteiden ymmärtämisellä ja hyväksymisellä rakennetaan siltoja ja puretaan raja-aitoja. Olemme huomanneet, että liikuntaharrastus on maahanmuuttajille yksi hyvistä tavoista ymmärtää suomalaisuutta ja mahdollisesti helpottaa integroitumista yhteiskuntaamme.”

17782853141_a7dc0e8f67_o

Mitä visioita sinulla on toiminnan monipuolistamiseen ja laajentamiseen lähitulevaisuudessa?

”Seuraamme ja kuuntelemme jatkuvasti palautetta eri koulutuksista. Myös kurssilaisten kokemukset omista yhteisöistään auttavat meitä valtavasti eteenpäin. Olemme nähneet ja kuulleet jo monia menestystarinoita, joissa omat liikuntaryhmät ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Myös yhteistyö eri maahanmuuton kanssa työskentelevien organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa antaa meille hyvän pohjan koulutusten kehittämiseen. Seuraamme myös vastaavia kansainvälisiä toimintamalleja pyrkien löytämään niistä hyviä käytäntöjä omien koulutustemme kehittämiseen.”